Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacyverklaring MOH Service BV

Wij zijn MOH Service B.V. (hierna “MOH” of “wij/ons” genoemd). Wij ontzorgen klanten op het gebied van Piping & Constructie, Service & Onderhoud en installatietechniek. Net als veel andere organisaties verwerken wij persoonsgegevens; gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een individu. Met deze privacyverklaring willen wij personen die niet behoren tot onze organisatie hierover informeren. Wij verwerken onder andere persoonsgegevens van:

 • sollicitanten;
 • personen die een contactverzoek indienen;
 • bezoekers van onze kantoren of andere locaties;
 • (vertegenwoordigers of contactpersonen van) onze leveranciers of afnemers (met inbegrip van voormalige afnemers en mogelijke klanten);
 • personen die onze website bezoeken, voor zover zij herleidbaar zijn.


Het gebruik van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en sollicitanten

De soorten gegevens die wij verzamelen zullen afhangen van de interactie die u met ons hebt. Als u een contactpersoon bent van een klant of leverancier waarmee wij een contract aangaan of als u namens uw bedrijf een offerte aanvraagt, zullen wij vaak alleen uw naam, functie en handtekening verwerken.

Als u solliciteert, verwerken wij onder andere de volgende persoonsgegevens over u:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • informatie over uw opleiding(en);
 • kwalificaties; en
 • rijbewijs-informatie.

Wanneer u het sollicitatieformulier op onze website invult verzamelen wij ook uw cv, motivatiebrief en talenkennis.

Als u bezoeker bent van onze faciliteiten/locaties, verzamelen wij onder andere:

 • naam
 • functie
 • doel van het bezoek
 • gegevens over uw identiteit
 • camerabeelden waarop u zich (mogelijk) bevindt.


Grondslagen

Wij mogen uw persoonsgegeven verwerken op basis van zes verschillende wettelijke grondslagen:

 • uw voorafgaande toestemming;
 • het voorbereiden of uitvoeren van een contract dat wij met u gaan sluiten of waarbij u partij bent;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • om uw ‘vitale belangen’ te beschermen ;
 • vanwege de noodzaak om persoonsgegevens te verwerken voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • vanwege onze ‘gerechtvaardigde belangen’ of die van de organisatie waarmee wij uw persoonsgegevens (kunnen) delen, mits deze belangen uw privacy niet onevenredig schaden.


Doorgifte aan derden

Persoonsgegevens kunnen voor bovengenoemde doeleinden worden gedeeld met/ingezien door:

 • dienstverleners die communicatie- en IT-diensten verlenen, zoals hosting-providers;
 • partijen die ons assisteren bij onze productie en dienstverlening (bijvoorbeeld accountants en (juridisch) adviseurs), vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • partijen die voor ons de beveiliging verzorgen, bijvoorbeeld van onze installaties en faciliteiten;
 • autoriteiten die handhavend optreden, waaronder opsporingsinstanties, toezichthouders of andere derden, als wij hiertoe wettelijk gehouden zijn;
 • entiteiten binnen de MOH groep.
 • De doorgifte van persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen plaatsvinden voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.


Bewaarperiode persoonsgegevens

In beginsel bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit houdt over het algemeen in dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang een van de volgende situaties van toepassing is:

uw persoonsgegevens zijn nodig omdat wij nog contact met u op moeten nemen, bijvoorbeeld gedurende het sollicitatieproces;

uw persoonsgegevens zijn nodig om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen (normaal gesproken voor de duur van de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn);

wij zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren, zoals bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving, in welk geval vaak een termijn geldt van 7 jaar na afloop van onze relatie met u/uw bedrijf.


Uw rechten

U hebt het recht op inzage, dit houdt in dat u het recht hebt te weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren, voor welke doeleinden wij dat doen en dat u het recht hebt deze gegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie en kunt u ons verzoeken uw gegevens te wissen. In bepaalde gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang. Als u toestemming hebt gegeven kunt u deze te allen tijde weer intrekken, waarmee de betreffende verwerking vanaf dat moment zal worden gestaakt. Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De bovenstaande rechten, met uitzonderingen van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen bij: MOH Service B.V., Seggelant noord 11 3237 MG Vierpolders, www.moh.nu, info@moh.nu, +31 181355300. Met betrekking tot bepaalde verzoeken, behouden wij het recht voor om uw verzoek af te wijzen indien dat rechtens toelaatbaar is.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wij kondigen deze wijzigingen aan als wij verplicht zijn dat te doen.